نوروبیز

پارک فناوری پردیس

شبکه فن بازار ملی ایران

اینوتکس

اکوموتیو

آیسان طب هادیان

میم دارو

فرا پایش امین
چالشگران ادراک ناب (نوروچلنج)
داده پردازی سلامت دیجیتال نوتاش
طراحی نگار اندیشگان

اسپارا

بازی ساز باش
سیس نینی
سیستم‌های ناظر فرزان
الکترونیک سپید افرا
فناوران طرح و توسعه سپنا
فناپ
رایبد
مانیار
دیپس
دیجی سان
چهارراه
EQSCI
گروه صنعتی هوشمند آسیا
شایان فناوران
فطروسی الکترونیک
البرز تدبیرکاران