خدمات اصلی:

 • تولید فاکتور آنلاین و دیجیتال
 • پرداخت بدون کارت، بدون رمز دوم و با مبالغ بالا
 • لینک‌سـازی اختصاصی و میزبانـی مرکز پرداخت برای کسـب و کارها
 • راه‌حـل‌هـای پـردازش و پذیـرش شـامل درگاه، فروشـگاه اینترنتی، سـبد خریـد، میزبانی صفحه پرداخـت و پایانه‌هـای دیجیتـال
 • ذخیره داده‌هـای پرداخت بمنظور انجـام بازاریابی داده محـور برای کسـب و کارها
 • حذف کامل صف پرداخت
 • کاهش / حذف صندوقدار

 

 

بخش ۱: ایجاد یک تجربه پرداخت بدون ریسک با ماژول میزبانی پرداخت DIPPS

 • پنـل میزبانـی پرداخـت کسـب و کار به مشـتریان کمـک می‌کنـد در هنـگام پرداخـت بـرای کالاهـا و خدمـات، بـا فـرم پرداخت ویـژه آن کسـب وکار، احسـاس امنیـت بیشـتری کنند
 • ایـن پنـل میزبانـی بـرای کسـب و کارها بسـرعت راه‌انـدازی شـده و امـکان سفارشـی سـازی آن و افـزودن مشـخصات آن کسـب و کار را دارد (روشهـای ارتباطـی، لوگـو، ….)

 

بخش ۲: فرآینـد صورتحسـاب خـود را  به عصـر مـدرن بیاورید!

ابـزار فاکتور دیجیتال DIPPS ایـنکار را برای مشـتریان شـما اثربخش‌تر و برای شـما آسانتـر می‌کند

 • صـدور فاکتـور اتوماتیـک و دیجیتـال بصـورت لحظه‌ای برای هر مشـتری بمنظـور پرداخت (برای عضویت‌هـا، اشـتراک‌ها یـا سـایر خریدهـای مکرر و جـاری(
 • ارسـال فاکتورهـای الکترونیکـی شـامل دکمـه “پرداخـت هـم اکنـون” بـرای مشـتریان
 • کاهـش زمـان و خطاهای رسـیدگی به رسـیدهای کاغـذی و پرداخت‌هـای دسـتی
 • ایجـاد فاکتورهای سفارشـی با نمایش برند کسـب و کار
 • کمک به حفظ محیط زیست با حذف کاغذ در سیستم پرداخت

 

بخش ۳: درخواست پرداخت از پرداخت کننده

 • صدور فرم درخواست پرداخت
 • یـادآوری خـودکار را از طریق ایمیـل و پیامک برای مشتریان
 • دسترسـی به داشبورد تجزیه و تحلیل جریان نقدی و دیـدن وضعیت همه فاکتورها
 •  

 

بخش ۴: امکانات عمومی

 • ذخیـره کـردن اطلاعـات کارت مشـتریان بمنظور ارائـه خدمـات بهتر بـه آنها
 • ارسـال رسـیدها از طریـق ایمیـل یـا پیامـک (بـه انتخـاب مشـتری)

 

 

بخش ۵: امکانات ویژه کسب و کارها

 • پرداخت‌های حقوق، دسـتمزد، انعـام، پاداش، تنخواه بصورت خـودکار به کارکنان
 • پرداخت refund به مشـتریان مسـتقیما به حساب‌هـای بانکی آنها
 • امـکان تعریف تعداد دفعـات دریافت حقوق کارکنان حتی روزانه
 • داده‌آمایـی اطلاعـات پرداخـت و ارائـه گـزارش بـه کسـب و کارها