"ضروری" indicates required fields

اطلاعات فردیضروری
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .