معرفی شرکت
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ژرف اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻓﻨﺎور زﯾﺴﺖ ﺑﺴﭙﺎر (ZFZ) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺳﺎل ۹۶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ۱۲۰ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را داراﺳﺖ.

وﺟﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ، ﻣﻮاد، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ- ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎری ﻧﻤﻮد. واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ژرف اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻓﻨﺎور زﯾﺴﺖ ﺑﺴﭙﺎر، ﻧﻮآوری و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ وارداﺗﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺨﺖ و ﮔﺎﻫﺎً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، اﻧﺒﺎرداری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﮔﻤﺮکﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ، ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ژرفاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻓﻨﺎور زﯾﺴﺖﺑﺴﭙﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺎم ﺟﺪی ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ، ﮐﺎری ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻟﺬت اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺟﺪﯾﺪ، اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ZFZ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۷ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ۱۲ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژهای در ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

محصولات
شرکت ژرف اندیشان فناور زیست بسپار در زمینه تولید و عرضه مواد شیمیایی پلیمری حد واسط و جوهرهای زیستی مشغول به فعالیت است. این مواد در رشته های علمی مختلف مانند سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، مهندسی بافت، شیمی، مهندسی مواد، زیست شناسی، صنایع پزشکی و داروسازی و … کاربرد دارند. از جمله این محصولات می توان به مواد پلیمری طبیعی و سنتزی و مشتقات آنها) ژلاتین متاکریلات، آلژینات سولفات، آلژینات اکسید، میکرو الیاف پلیمری، نمک های سلولز، کیتوسان متاکریلات، پلی یورتان، پلی اتیلن گلیکول و …(، حلالهای خشک و نانوذرات اشاره نمود. لازم به ذکر است، این مواد ارزش افزوده بالایی دارند و قیمت وارداتی آنها گاهاً به بیش از ۱۰ میلیون تومان به ازای ۱ گرم از آن ماده میرسد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎرآزﻣﻮده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏﻣﻮﻟﮑﻮل MTT ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮن ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺎده EDC ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد. ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل MTT در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. از اﯾﻦ رو، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ واردات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺮدد.